1A D1 header.png 1Banner_opening 2019 2020.jpg banner-kromhouters-knhb.png header1.jpg header14.JPG header15.JPG header2.jpg header3.jpg header4.jpg header6.jpg

Reglementen

Statuten

Omgangsregels
In het kader van 'sportiviteit en respect', 'samen naar een veiliger sportklimaat' en 'het begint bij jou' is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook de Kromhouters de omgangsregels hebben vastgelegd in een document. Klik onderaan op de link voor de gedragscode van de Kromhouters.

Doelstelling document
Deze gedragscode werkt onze normen en waarden als THCC de Kromhouters uit. Het dient  als naslagwerk voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is.  
 
In dit document komen de volgende onderdelen aan bod:
• Overwegingen bij onze eigen gedragscode
• Algemene gedragsregels voor hockey
• Het gebruik en het betreden van het hockeycomplex    
• Gedragsregels voor de speler   
• Gedragsregels voor de trainer/coach  
• Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdleden  
• Gedragsregels voor de vrijwilliger  
• Sociale Media  
• Alcohol, tabak en drugs   
• Handelwijze bij misdragingen tegen de arbitrage   
• Wat als het misgaat?

Een echte Kromhouter
Deze gedragscode is waar wij als vereniging voor staan.

Klik hier voor de Gedragscode  

Gedragsregels voor begeleiders
In de sport is de relatie tussen trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels opgesteld die gericht zijn op begeleiders en aangeven waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Het uitgangspunt zijn de gedragsregels van NOC/NSF en de sportbonden en zijn bindend voor elke sportclub.

Door lid te zijn van de vereniging 'De Kromhouters' en daarmee de bond, onderschrijf je de gedragsregels die vastgelegd zijn in het document 'Gedragsregels Begeleiders in de sport Kromhouters'. Dit document vind je op de pagina Gedrag & Veiligheid


Huishoudelijk reglement

Algemeen.

Artikel 1

1. De vereniging genaamd: THCC De Kromhouters, hierna te noemen "de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 26 januari 1946 en is gevestigd te Tiel.

2. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging voor wat betreft de hockeysport.
 

Het clubtenue

Artikel 2

1. Het tenue van de vereniging bestaat uit:

- een navy blauw poloshirt met een verticale witte balk van ca 9 cm over de linkerborst met hierop het officiële logo van de vereniging, de rechter mouw is wit met een blauwe boord en de linker mouw is blauw met een witte boord;

- een witte broek (heren/jongens) of een witte rok (dames/meisjes);

- navy blauwe kousen met daarop drie witte strepen.

2. De leden zijn verplicht bij competitiewedstrijden het officieel vastgestelde clubtenue te dragen. Bij uitwedstrijden kan een afwijkend shirt en/of sokken gedragen worden in geval de scheidsrechter hierom verzoekt.

3. Het Bestuur kan bepalen dat het clubtenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals bijvoorbeeld sponsoruitingen.

4. Andere onderscheidingstekens (bijvoorbeeld rugnummers) mogen slechts na toestemming van het Bestuur (en dan nog slechts collectief) aangebracht worden.

5. Het maken van reclame, in welke vorm dan ook, binnen de vereniging is onderhevig aan goedkeuring van het Bestuur middels een schriftelijke akkoordverklaring. De bestemming van de uit reclame verkregen opbrengsten wordt door het Bestuur vastgesteld. De verantwoording voor deze gelden wordt gedaan via de jaarrekening.


Leden

Artikel 3

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.

2. De vereniging kent als leden:

- seniorleden;

- juniorleden;

- ereleden;

- leden van verdienste;

3. Seniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.

4. Juniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar. Juniorleden worden nader onderscheiden in:

a. juniorleden A: juniorleden A zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;

b. juniorleden B: juniorleden B zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;

c. juniorleden C: juniorleden C zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;

d. juniorleden D: juniorleden D zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;

e. juniorleden E: juniorleden E zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn;

f. juniorleden F: juniorleden F zijn zij die vóór één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn.


Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating

Artikel 4

1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier wordt medeondertekenend door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

*2. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor ereleden, leden van verdiensten en begunstigden.

3. Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één januari van het betreffende verenigingsjaar, de volledige contributie ver­schuldigd zijn. Indien zij lid worden na één januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.

*4. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld-, trainings- en/of teamcapaciteit is. Het bestuur is bevoegd nader te bepalen welke criteria gel­den voor het aanleggen van de wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden.
 

Toelating, rechten en verplichtingen Begunstigde

Artikel 5

Het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon beslist per individueel geval over de toelating van een begunstigde en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

a. ook niet-leden van de vereniging begunstigde kunnen zijn;

b. de financiële bijdrage waarmee de begunstigde de vereniging ten minste steunt door het bestuur kan worden bepaald;
 

Ledenregistratie

Artikel 6

1. De secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres, telefoonnummer en e-mailadres onverwijld de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon, schriftelijk of langs elektronische weg hiervan in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achter­halen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3. De secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

4. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. De gege­vens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe vooraf toestemming is gegeven door het betreffende lid.
 

Opzegging lidmaatschap

Artikel 7

1. a. Behoudens schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

b. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 mei. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.
Trimhockeyers hebben een uiterste opzegdatum vóór 1 juni, omdat zij geen competitie spelen.

c. De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

d. Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, trainers e.d.) worden als nietig beschouwd.

2. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1 kan het bestuur in geval van bijzondere omstandigheden dispensatie verlenen en de opzegging toch te­gen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden
 

Contributie

Artikel 8

1. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie. Ereleden niet contributie plichtig. Leden van verdiensten zijn, tenzij zij ook junior of seniorlid zijn, geen contributie verschuldigd.

2. Nieuwe leden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor ereleden en leden van verdiensten.

3. De contributienota’s worden bij aanvang van het verenigingsjaar verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur.

4. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.

5. Een maand na de vervaldatum kan een aanmaning worden verzonden. Alsdan kunnen administratiekosten alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastge­steld, in rekening gebracht worden.

6. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplich­tingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.

7. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij voor de aanvang van dat verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.

8. Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betaling tot contributie of entreegelden kan door het bestuur worden verleend, onder meer aan die leden die binnen de vereniging geen actieve of sporadische sportbeoefening bedrijven of aan die leden van wie het betalen van de volledige contributie of entreebedrag te bezwaarlijk is.

9. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.
 

Schadeloosstellingen en boeten

Artikel 9

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

4. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.

5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.


Bestuur

Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden.

3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris, vicevoorzitter en penning­meester.

4. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk re­glement.
 

Commissies

Artikel 11

1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden.

2. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.


Officieel orgaan

Artikel 12

1. De vereniging heeft twee officiële organen, te weten:

- de website: www.kromhouters.nl EN

- de nieuwsbrief welke digitaal wordt verzonden aan de (e-mail)adressen van de leden volgens het ledenregister als bedoeld in artikel 6 van de Statuten.

3. De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan melding van:

a. aankondiging en agenda’s van algemene vergaderingen;

b. wedstrijden en toernooien; en

c. besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.
 

Cultuurwaarden

Artikel 13

1. Binnen de vereniging zijn de volgende afspraken gemaakt over hoe we ons gedragen. Deze afspraken zijn nader uitgewerkt in de Gedragscode van de vereniging.

• Wij zijn een vereniging. Dus we doen het samen. Niemand is belangrijker dan de club. Iedereen heeft de vrijheid naar eigen eer en geweten te handelen binnen de gemaakte kaders van de club.

• Wij komen onze afspraken na en kunnen op elkaar vertrouwen en spreken elkaar aan op het naleven van de afspraken

• We gedragen ons sportief naar alle betrokkenen

• We respecteren andermans eigendommen en zijn er zuinig op. Dit geldt voor zowel eigendommen van de club als die van derden.

• We supporten langs de lijn alleen door positieve aanmoediging.

• We zorgen er voor dat iedereen zich welkom voelt op onze club.

• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met welke achtergrond, geloofsovertuiging of sexuele geaardheid dan ook. De club streeft er naar dat ieder lid, vrijwilliger en beroepskracht zichzelf kan zijn.

2. THCC de Kromhouters is dé hockeyvereniging waar je je thuis voelt en je het beste uit jezelf en je team kunt halen.
 

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement

Artikel 14

1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd.

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene ver­gadering een later tijdstip vaststelt.